لیست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت مجوز

فهرست محصولات صادراتی مشمول ممنوعیت مجوز یا عوارض صادراتی توسط مدیر کل دفتر صادرات ، به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

لیست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت مجوز

متن بخشنامه :

در پی بخشنامه رديف 301مورخ 92.7.1و بخشنامه هاي تكميلي درباره اعلام فهرست اقلام صادارتي مشمول ممنوعيت ،مجوزياعوارض صادراتي ؛به پيوست نامه مورخ 93.2.14 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران باضمائم مربوطه منضم به جوابيه استعلام مورخ 93.2.21دفترمذكور و پيوستهاي آن ارسال میگردد که اعلام مي دارد:

1- درمورد بند 1 نامه شماره 6652/210/93مورخ 93.2.14 با توجه به توضيحات مندرج دراستعلام يادشده درصورت وصول فهرست اقلام مشمول مصوبه مندرج دربند يادشده ازسوي سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان متعاقبا اعلام خواهدشد.

2- درمورد بند 2نامه 6652/210/93مورخ 93.2.14 مبني براعلام فهرست اقلام صادراتي مشمول عوارض طبق ليست 14گانه مندرج در جداول ضميمه نامه يادشده ملاك ميباشد.

تبصره:باتوجه به اينكه وفق بند 6جوابيه شماره8138/210/93مورخ 93.2.21 به استناد رأي شماره 774ديوان عدالت اداري مندرج درروزنامه رسمي مورخ 92.12.5 مفادمصوبه شماره 97378مورخ 87.6.16 (مذكوردررديف 8جدول 14قلم )ابطال شده است لذا وفق بند 11جدول يادشده عوارض صادراتي براي آهن قراضه وضايعات فلزي به هرشكل ونيزشمش حاصل ازقراضه كليه فلزات به ميزان 70 درصد ميباشد.

3- درمورد اقلامي كه صادرات آنها طبق اعلام وزارت جهادكشاورزي مطابق بخشنامه رديف 559مورخ 92.12.21وبخشنامه هاي پيروي آن آزاد مي باشد ليكن نام آن كالا جز ء فهرست اقلام 14گانه مندرج دربند 2 نامه نيز ذكر شده است صدور آنها با پرداخت عوارض مربوطه بدون نيازبه مجوز صادراتي امكانپذيرميباشد.

4- با عنایت به اينكه ورق فولادي ،تيرآهن ،ميلگردو…مشمول اقلام تنظيم بازار است لذا صادرات آنها مطابق بخشنامه رديف 499مورخ 92.11.14 تا پايان خرداد ماه سال جاري آزاد ميباشد.

5- صدورمانده سهميه هاي محصولات پتروشيمي در شش ماهه دوم سال 92 وهمچنين سهميه شش ماهه اول سال جاري پس از اعلام ازطريق اين دفتر امكانپذير است.

6- صادرات انواع زغال قالبي صنعتي تهيه شده ازخاك وآخال زغال (زغال صنعتي يا بريكت) مشمول ممنوعيت ،عوارض يا مجوز نبوده وصادرات آن بارعايت سايرمقررات آزاد ميباشد.

7- صادرات شيرخشك اطفال ، پيش سازهاي موادمخدروروانگردان ،داروها وموادتحت كنترل مندرج درضميمه كتاب مقررات صادرات وواردات پس از مجوزسازمان غذاوداروي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ،دفترمقررات صادرات وواردات وابلاغ ازاين دفتر امكانپذير است.

8- صادرات كود اوره طبق بخشنامه رديف 496مورخ 92.11.13 كماكان توسط واحدهاي توليدي پتروشيمي با مجوزشركت ملي پتروشيمي ايران به صورت ابلاغ مستقيم به گمركات اجرايي امكانپذيراست.

9- صادرات 8قلم كود هاي شيميايي مندرج دربخشنامه رديف 127مورخ 89.4.1 مطابق با شرايط مندرج دربخشنامه كماكان منوط به مجوزدفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران ميباشد.

 

Leave a Reply